W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W NASZYM ZESPOLE KONTYNUOWANE  SĄ DWIE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNO-METODYCZNA Klub podróżnika – „Młodzi podróżnicy”

Autor innowacji: Edyta Krajka, Dorota Szymczak

CELE GŁÓWNE:

- rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów

-zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym mieszkamy i jego najbliższej okolicy

- wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- poznawanie interesujących turystycznie miejsc

- wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

- wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej

- rozbudzanie ciekawości poznawczej

- wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody

- zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

- rozwijanie umiejętności współpracy grupowej

- obcowanie z pięknem przyrody

- rozwijanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez okazywanie szacunku osobom zasłużonym, wzorowanie się na ich postawach

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej okolicy

 

 SPODZIEWANE EFEKTY

Uczeń:

- uzasadnia potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, 

- omawia wpływ czynnej turystyki na zdrowie człowieka,
- skutecznie pracuje w grupie i zespole,
- korzysta z różnych źródeł wiedzy tj. przewodniki, mapy, Internet,
- odczytuje informacje zawarte na planach i mapach,
- korzysta z przewodników turystycznych,
- określa kierunki świata w terenie,
- planuje bezpieczną wycieczkę,
- zachowuje dyscyplinę podczas wycieczek,
- przestrzega zasad dobrego turysty,
- uzasadnia potrzebę ochrony krajobrazu,
- aktywnie uczestniczy w rajdach i wycieczkach
- stosuje się do regulaminu wycieczek,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa  i higieny podczas pieszych i autokarowych wycieczek oraz rajdów rowerowych

- potrafi udzielić pierwszej pomocy

- dąży do zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO-ORGANIZACYJNA „AKTORZYNY JAKO GRUPA DEBIUTANTEK W ŚWIECIE TEATRU”

Autor innowacji: Agnieszka Misiak

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO-ORGANIZACYJNA

„LEARN AND HAVE FUN – GRY I ZABAWY JĘZYKOWE 

 

Autor innowacji: Izabela Trawińska

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W NASZYM ZESPOLE SĄ WPROWADZONE NOWE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:


INNOWACJA PEDAGOGICZNA "JĘZYCZEK GIMNASTYCZEK"


 

Autor innowacji: Joanna Kubiak

 Cel ogólny: Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.

 Cele szczegółowe:

 • usprawnianie narządów mowy: usprawnianie mięśni języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego
 • wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy
 • wydłużanie fazy wydechowej
 • poprawa fonacji
 • kształtowanie nawyku właściwego ułożenia języka w jamie ustnej 
  w pozycjispoczynkowej
 • utrwalanie prawidłowego połykania
 • rozwój korelacji układów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego
 • zwrócenie uwagi na pozawerbalne składniki wypowiedzi: mimikę, gest,
 • zwrócenie uwagi na prozodię wypowiedzi (ton głosu, rytm, intonacja, wysokośćdźwięków mowy)
 • likwidowanie błędów i wad wymowy
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu 
 Opis innowacji: Innowacja pedagogiczna została stworzona na potrzeby naszej placówki w trosce o prawidłowy rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny dzieci przedszkolnych. Podczas zajęć profilaktycznych i terapeutycznych pracuje się nad każdą sferą związaną z rozwojem mowy: usprawniany jest słuch fonematyczny, rozwijane poczucie rytmu, kształcona jest percepcja słuchowa i wzrokowa, pamięć, motoryka duża i mała, pracuje się nad rozwojem słownictwa biernego i czynnego, wdraża się dzieci do wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym, gramatycznym, leksykalnym. Sprawności te rozwijane są również w toku codziennych zajęć w grupach. Innowacja pedagogiczna w dziedzinie logopedii będzie koncentrowała się jednak na wybranej sferze związanej z rozwojem mowy, mianowicie na usprawnianiu motoryki artykulacyjnej, poszerzając ją o ćwiczenia oddechowe, fonacyjne oraz logorytmiczne w grupie dzieci 3, 4 - letnich. Założeniem innowacji są krótkie, lecz regularnie wykonywane, codzienne ćwiczenia logopedyczne prowadzone w formie zabawy. 

Oczekiwane efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej 

 • Rozbudzenie u dziecka zainteresowania ćwiczeniami logopedycznymi
 • Poprawa wymowy
 • Usprawnienie pracy narządów mowy
 • Nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych 
  i oddechowych
 • Usprawnienie słuchu fonemowego


PROJEKT EDUKACYJNY „KOLOROWE DNI”

Autor projektu: Katarzyna Kapała

Opis innowacji: Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Są elementem wyrazu i nawet mimowolnie stanowią środek komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawania ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności. Znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć.  Ciekawą formą utrwalenia barw są „kolorowe dni w przedszkolu”. Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę. Zabawa kolorami jest jednym ze sposobów poznawania świata przez dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Otaczające nas kolory rozwijają myślenie, inteligencję, wyobraźnię.

Cel projektu:

Głównym zamierzeniem projektu jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów, zabaw z kolorami.

Cele szczegółowe:

–    utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów;

–    stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;

–    stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,

–    integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy,

–    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

–    rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,

–    kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

–    rozumienie konieczności ochrony przyrody.

Czas realizacji projektu: od września 2017r. do czerwca 2018r.

Przewidywane efekty:

Po zakończeniu projektu dziecko:

–    wzbogaci wiedzę przyrodniczo – ekologiczną;

–    będzie rozpoznawać barwy podstawowe oraz pochodne;

–    będzie świadome konieczności zdrowego odżywiania.

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W NASZYM ZESPOLE PROWADZONE SĄ DWIE INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO-ORGANIZACYJNA „AKTORZYNY JAKO GRUPA DEBIUTANTEK W ŚWIECIE TEATRU”

Autor innowacji : Agnieszka Misiak

CELE OGÓLNE: Celem innowacji jest kształtowanie postaw współdziałania, planowania i organizacji pracy; realizacja innowacji ma na celu dostarczanie pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy rodziców wraz z dziećmi

OPIS INNOWACJI: Jedną z ulubionych form aktywności dzieci jest niewątpliwie zabawa w teatr. Jakże staje się ona fascynująca, gdy do tej zabawy dołączają rodzice. Dzieci uwielbiają inscenizować scenki z poznanych bajek i opowiadań; zwłaszcza przy niekoniecznie licznej ale rodzimej widowni. Wcielanie się w liczne postacie w ogromie scenek sytuacyjnych
i możliwość spróbowania przeżycia i odwzorowania sytuacji jest bardzo ważne dla rozwoju emocjonalnego i ruchowego dzieci. Wektorem nadającym właściwy bieg tym procesom jest niepodważalnie obecność i interakcja osoby dorosłej. Każde dziecko przedszkolne spragnione jest sukcesu i uznania w oczach innych; a to może stać się za sprawą właśnie twórczych zabaw w teatr. Dla nauczyciela zabawa w teatr to ważny element pracy pedagogicznej. Ale wszystko zależy to też od postawy i zainteresowań nauczyciela, który dzieląc się swoją pasją, zamiłowaniem do sztuki teatralnej z dziećmi rozbudza w nich ciekawość i zaszczepia powoli miłość do zabaw teatralnych. A jeszcze większym sukcesem
i ogromną szansą na porozumienie oraz owocną współpracę na wielu płaszczyznach jest zaangażowanie rodziców w zabawy teatralne, które będą realizowane .

SPODZIEWANE EFEKTY: poprzez uczestnictwo w tej formie zajęć chcemy przede wszystkim dać rodzicom okazję do zabawy z dziećmi oraz w ten sposób  przekazywanie im wielu wartości, ponadto przenieś się w inny świat, który nie jest przypisany tylko i wyłącznie wielkim, sławnym aktorom. Naszym nadrzędnym celem jest pozostawienie szarej rzeczywistości za sobą i w sposób zabawowy wejść w inny świat, aby odnaleźć tam  może cząstkę siebie....Będziemy doświadczać, uczyć się tolerancyjności, odkrywać w sobie pozytywne emocje oraz uczyć się panowania nad własnymi emocjami. Nie możemy również zapomnieć o terapeutycznym oddziaływaniu teatru, który pozwoli na poprawienie swojej samooceny oraz wydobycie pozytywnych emocji. Poprzez współdziałanie w grupie teatralnej uczymy się akceptacji, nawiązujemy bliższe kontakty koleżeńskie oraz pomagamy osobom  nieśmiałym  przełamać tremę oraz wzbudzić wiarę we własne możliwości, poszerzać horyzonty.

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA METODYCZNO-ORGANIZACYJNA

„LEARN AND HAVE FUN – GRY I ZABAWY JĘZYKOWE ”

 

Autor innowacji: Izabela Wojciechowska

CELE OGÓLNE: Kształtowanie zainteresowania językiem angielskim, przygotowanie uczniów do użycia języka w sytuacjach życiowych, motywowanie do pogłębiania wiedzy z języka.

OPIS INNOWACJI: Innowacja została napisana dla uczniów II etapu  nauczania,a w szczególności dla klasy IV. Obejmuje ona naukę języka angielskiego w oparciu o wybrane gry i zabawy, mające ułatwić zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa. Gry i zabawy są nieodłącznym towarzyszem nauczania, ponieważ wpływają na rozwój umysłowy dzieci (spostrzegawczość, uwaga, pamięć, logiczne myślenie). Odgrywają też ważną rolę w kształtowaniu wartości wychowawczych. Dzięki nim uczniowie potrafią współdziałać w grupie rówieśniczej, łatwiej akceptują niepowodzenia, czują satysfakcję ze zwycięstwa i uczą się rywalizacji. Gry pomagają też uczniom radzić sobie ze stresem.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

- Dzieci rozwijają współpracę z rówieśnikami,

- chętnie biorą udział w zajęciach,

- są zmotywowane do działania,

- lepiej zapamiętują poznane słownictwo i zwroty,

- podnoszą swoją samoocenę,

- podnoszą się umiejętności komunikacji,

- utrwalają i pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole,

- uczeń kształtuje swoją autonomię,

- wspomagane są pamięć i myślenie,

- uczniowie rozwijają zainteresowania,

- panuje przyjemna atmosfera sprzyjająca zapamiętywaniu,

- użycie języka staje się spontaniczne.

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w naszym Zespole  prowadzona jest jedna innowacja pedagogiczna:

 

Innowacja pedagogiczna  "Mały finansista"

Autor innowacji:  Agnieszka Misiak, Jolanta Goździela, Aldona Zmyślona

 

CELE GŁÓWNE:

- Kształtowanie postaw przedsiębiorczości, szacunku do pieniądza

- Dostarczanie praktycznych narzędzi do działania w atrakcyjny i zachęcający sposób.

 W zajęciach w ramach innowacji będzie brała udział 15 osobowa grupa dzieci- będą to dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej oraz dzieci z klas I i II. Dzieci z klasy II opanowały już pewien zasób wiedzy i umiejętności na lekcjach informatyki. Tym bardziej uważamy, że połączenie w grupę dzieci, które potrafią już obsługiwać komputer z dziećmi młodszymi, pod okiem nauczyciela informatyki przyniesie pozytywne efekty. Komputer, Internet będą nam bardzo przydatne w zrealizowaniu naszych celów, które będą dotyczyć gospodarki finansami.

 Koordynatorami projektu będą nauczyciel informatyki, nauczyciel przedszkola oraz edukacji wczesnoszkolnej. Na początek chcemy, aby dzieci (zwłaszcza te najmłodsze) poznały
 i oswoiły się z komputerem, nazewnictwem dotyczącym komputera, programów. Nauczymy dzieci otwierać i zamykać prawidłowo system, uruchomić i zamykać programy.

 Pośrednio chcemy wprowadzić dzieci w świat nowoczesnej technologii oraz wskazać różne możliwości wykorzystania komputera, które będą przydatne również podczas operacji finansami w życiu dorosłym.

Podczas realizacji innowacji planujemy małymi kroczkami wprowadzić dzieci w świat finansów. Chcemy, aby zrozumiały związek pieniądza z pracą oraz zrozumiały jego wartość. Ponadto naszym celem jest to, aby nauczyć dzieci racjonalnego wydawania pieniędzy, operowania nimi.


_________________________________________________________


W roku szkolnym 2013/2014 w naszym Zespole będą prowadzone dwie innowacje pedagogiczne:

1) "Muzykujemy na flażoletach"

2) "Arteterapia jako skuteczna forma pomocy dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych"

 

Innowacja pedagogiczna „Muzykujemy na flażoletach”

Autor innowacji mgr Ilona Michalak

1. Celowość wprowadzenia innowacji.

Myśl o realizacji innowacji pedagogicznej w szkole powstała w wyniku obserwacji uczniów w trakcie lekcji muzyki oraz zajęć kółka muzycznego. Uczniowie bardzo chętnie grają na instrumentach, poznają ich budowę. Poprzez muzykę uczniowie mają możliwość wyrażenia emocji, uczuć. Poznając różne formy muzyczne i sposoby ich wydobywania uczniowie wzbogacają swój światopogląd i wrażliwość muzyczną.  Muzykowanie na prostych instrumentach muzycznych w powiązaniu ze śpiewem jest często źródłem przeżyć artystycznych. Gra na instrumentach przyczynia się do szybszego powstawania wyobrażeń słuchowych, zwiększa zdolność koncentracji i podzielności uwagi oraz doskonali sprawność manualną. Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach obowiązkowych mogą być poszerzone na zajęciach pozalekcyjnych, które umożliwiają uczestnikom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, wyzwalają aktywność twórczą, stymulują do podejmowania działań.
Wybrałam flażolet, gdyż jest to instrument prosty w obsłudze, nauka gry na nim nie wymaga wiele czasu, uczniowie będą mogli szybko zaprezentować proste utwory przed szkolnym audytorium, co zachęci ich do dalszej pracy
i ćwiczeń. W miarę zdobywania wiedzy muzycznej oraz przyswojeniem płynnej gry uczniowie będą występować na większym forum, na przykład uroczystościach gminnych czy międzyszkolnych. Pozwoli to uczniom zaprezentować swoje umiejętności, oswoić się z występami publicznymi, zagospodaruje czas wolny.
Rozwój intelektualny, integracja z rówieśnikami, zdobycie nowych umiejętności, pożyteczne spędzenie wolnego czasu, to główne zadania, które stawiam przed sobą decydując się na wprowadzenie innowacji pedagogicznej.

2. Założenia ogólne.
- Innowacją zostaną objęci uczniowie II etapu edukacyjnego, z klas IV-VI, którzy będą systematyzować i poszerzać wiedzę z zakresu gry na flażoletach.
- Czas realizacji: 1.09.2013- 30.05.2014 r.
- Treści zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć kółka muzycznego.

3. Cele programu.

Cel główny:
- nauka i doskonalenie gry na flażoletach

Cele szczegółowe:
- kształtowanie słuchu muzycznego
- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości dotyczące terminów muzycznych
- doskonalenie umiejętności czytania z nut
- wdrażanie uczniów do aktywności twórczej, wyrażania siebie poprzez muzykowanie
- rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów
- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
- kształcenie umiejętności współpracy w zespole
- dostarczanie przeżyć estetycznych innym uczniom, nauczycielom, rodzicom
- wzbogacanie życia kulturalnego szkoły i środowiska
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
- udział w różnego rodzaju imprezach środowiskowych

4. Przewidywane efekty.

Uczeń:
- pozna budowę instrumentu, sposób konserwacji, przechowywania
- udoskonali umiejętność czytania z nut
- pozna tabelę chwytów oraz zapis nutowy
- zagra proste melodie z towarzyszeniem akompaniamentu i bez
- będzie uczestniczył w życiu kulturalnym szkoły
- pozna różne style muzyczne
- będzie umiał pracować w grupie
- będzie przygotowany do odbioru dzieła muzycznego
- udoskonali umiejętność gry na flażolecie
- poszerzy swoją wiedzę dotyczącą terminów muzycznych, form muzycznych.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNO-METODYCZNA
„Arteterapia jako skuteczna forma pomocy dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych”

Z roku na rok wzrasta liczba dzieci, które mają z różnych powodów trudności w uczeniu się, wymagających specjalnej opieki. Zmusza to do wprowadzenia do szkół bardziej skutecznych form pomocy – jedną z takich form jest arteterapia. Celem pośrednim arteterapii jest bowiem ekspresja uczuć, celem finalnym – korzystne zmiany w zachowaniu i postawie wobec siebie i innych. Przyjmuje się, że arteterapia jest efektywna, jeśli owe zmiany utrzymują się dłużej niż trwa sesja arteterapeutyczna (Ulman 1961, za: Dalley 1984).
Arteterapia w wąskim znaczeniu to terapia wykorzystująca różnego rodzaju techniki plastyczne w oddziaływaniach naprawczych. Natomiast w szerszym znaczeniu obejmuje ona muzykoterapię, choreoterapię, biblioterapię, teatroterapię, film oraz sztuki plastyczne, takie jak: malarstwo, rzeźba, grafika i inne.
We współczesnej szkole terapia przy użyciu sztuki z jednej strony umożliwia doskonalsze przyswajanie wiedzy szkolnej, a z drugiej równoważenie zdrowia psychicznego uczniów. Arteterapia ma, więc ogromne znaczenie w pracy z dziećmi, które nie chcą, nie potrafią, a przede wszystkim nie są w stanie opisać słowem własnych doznań i odczuć.
Terapia przez sztukę pozwala na odreagowanie negatywnych emocji, wydobywa
z dziecka siłę do dalszego rozwoju.
Arteterapia pomaga w uzewnętrznianiu emocji, myśli, pragnień. Jest doskonałym sposobem komunikacji z innymi ludźmi i samym sobą. Dzięki działaniom arteterapeutycznym dziecko nabiera dystansu do swoich trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń.
Wprowadzenie przeze mnie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającymi z tej diagnozy potrzebami wprowadzania zmian. Tą sytuacją są niezadowalające efekty pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach

Realizacja: Superszkolna.pl

 • Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Zaszyfrowany adres tej strony