PROGRAMY

"SZKLANKA MLEKA"

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe.

 

 "OWOCE W SZKOLE"

  

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

"TRZYMAJ FORMĘ"

 

 

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany  jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego  sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

 

"MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"

 

 

Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród rodziców i uczniów klas „0”

Cele szczegółowe:

podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia;

• uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych;

• zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie;

• przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu, środowisku szkolnym;

Grupa docelowa:

• Rodzice i uczniowie klas „O” szkół podstawowych

• Rodzice i dzieci sześcioletnie z przedszkoli

 

"BĄDŹMY ZDROWI, WIEMY WIĘC DZIAŁAMY"

 

 

Celem ogólnym programu jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce, a celem bezpośrednim zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie oraz kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych.


 "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

 

 

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych. W  programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 


AKCJE

"ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE"

 

 

Coroczny konkurs organizowany przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie. Jego celem jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie nowego systemu gospodarki odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych oraz wyselekcjonowanie jak największej ilości zużytych baterii z odpadów komunalnych, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Pragniemy aby każda klasa zaangażowała się w zbiórkę, pokazując tym samym, iż selekcja baterii jest niezwykle ważną sprawą.

 

"SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI"

"DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”

to konkurs organizowany pod patronatem Banku Spółdzielczego w Jarocinie. Jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie różnych form oszczędzania oraz pogłębianie więzi środowisk szkolnych z Bankami Spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym. Zwłaszcza zachęcanie do oszczędzania, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych.

Co to jest SKO ?

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. 

Książeczka SKO to Twoje pierwsze minikonto z książeczką oszczędnościową, w której Opiekun zapisuje gromadzone przez Ciebie pieniądze i wirtualną książeczką na stronie www, gdzie możesz to zrobić sam. Wirtualne konto to masa fajnej zabawy i jednocześnie nauki. Rejestrujesz wpłaty i ozdabiasz świnkę, im więcej wpłat dokonujesz tym więcej gadżetów możesz wykorzystać do ozdobienia ciągle rosnącej świnki.


"Z MAŁYM KOLBERGIEM PO KRAJU"

Maj 2016 - Czerwiec 2017

Projekt Fundacji Rozwoju Dzieci "Z Małym Kolbergiem po kraju" powstał w celu przygotowania nauczycieli, którzy pracują z dziećmi w wieku do lat dziesięciu. Głównym założeniem projektu jest przekazanie dzieciom tradycji i zwyczajów swojego otoczenia z wykorzystaniem kultury ludowej. Edukacja regionalna jest bardzo ważna
w kształtowaniu poczucia przynależności. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach
Zaszyfrowany adres tej strony